Prof. Dr. Neşet TOKU

Tortum/Erzurum’da doğdu. İlk ve orta tahsilini müteakip, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1989’da mezun oldu. Aynı üniversitede 1995’te “doktora” öğrenimini tamamladı. 2003’te “doçent”, 2009’da “profesör” oldu. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır…

Yıkılupdur bu cihan sanma ki bizde düzele / Devleti çerh-i denî verdi kamu mübtezele / Şimdi ebvâb-ı saadetde gezen hep hazele / İşimiz kaldı heman merhamet-i Lem-yezel’e…     {III. Mustafa}

 Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dûn içün / Allah’adır tevekkülümüz i’timadımız / Biz müttekâ-yi zerkeş-i câha dayanmazız / Hakk’ın kemâl-i lûtfunadır istinâdımız…     {Bakî}

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten…    {Namık Kemal}

Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san / Dört kitabın manası, budur eğer var ise…    {Yunus Emre

                                               

WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Aklın Formel-Tarihî Serüveni Üzerine

Tarihî perspektiften bakıldığında görülecektir ki “hayata ve eşyaya dair doğru bilgi” iddiasının hangi zeminde temellendirileceği suali, daima aklın şu ya da bu formel kullanımıyla ilgili olmuştur. Bahse konu bu formel kullanımların insan var olalı beri, farklı türevleri görülse de esasta iki tarzda; inanç (faithfulness/mythos) ve akıl yürütme (reasoning/logos) ekseninde cereyan ettiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. İnanç; aklı ve tecrübeyi kriter almayan, politeizmin ya da monoteizmin hayata ve eşyaya yönelik anlatılarından ibaretken; akıl yürütme, tecrübeyi ve rasyonaliteyi kriter alan, hayata ve eşyaya yönelik insan kaynaklı rasyonel-empirik açıklama ve anlamlandırmalardan ibarettir.  Okumaya devam et

Eğitim, Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyal Devlet Üzerine

Sosyal devlet; kapitalist ve sosyalist rejimlerin toplumsal çoğunluk lehine sağlayamadığı insana yaraşır hayat standartları anlamında özgürlük, eşitlik ve ekonomik refahı, kamu kaynaklarının adil dağılımı ve fırsat eşitliği gibi ilkelere istinaden, özellikle kahir ekseriyatı oluşturan dezavantajlı yurttaşlar lehine asgarî şartlarda da olsa temin etmek üzere tasarlanan yönetim biçimidir. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Yargı Tartışmaları ve Hukuk Devleti Üzerine

Bahis mevzuu tartışmaların kaynağı; Taksim Yayalaştırma Projesini protesto etmek amacıyla 28 Mayıs – 30 Ağustos 2013 tarihleri arasında Gezi Parkında düzenlenen eylemlerin, güya ülke çapında kitlesel şiddete dönüştürüldüğü gerekçesiyle TCK Madde 312 kapsamında açılan ceza davasının (Gezi Parkı Davası) sekiz sanığından biri olan Can Atalay hakkındaki dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlaması ve “on sekiz yıl hapis cezası ile cezalandırılması ve hükümle birlikte tutuklanması” kararıyla hükme bağlanmasıdır… Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Kılıç Hakkı”, Türkiye ve Filistin Üzerine

Geleneksel İslam hukukundan haberdar olanların malumudur; “kılıç hakkı” tabiri; gayrimüslimlere ait menkul-gayrimenkul emvalin, savaş neticesinde Müslümanlar tarafından ele geçirilmesini ve onlar üzerindeki tasarruf hakkını anlatmak üzere kullanılır. Her ne kadar tabir, Selçuklu Türkleri ile fethedilen beldelerdeki en büyük ibadethanenin camiye dönüştürülmesi gibi özel bir anlam kazanmış ise de esas itibarıyla galibiyetle elde edilen tasarruf hakkının Peygamber hayattayken de Dört Halife döneminde de Emevî-Abbasî döneminde de herhangi bir sınırı olmamıştır.  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Siyasal İslam ve Sol-Sosyalizm Mücadelesi” Üzerine

Kendilerini “Türk solu” aydınları statüsünde gören ve CHP’yi sol-sosyalist ideoloji ekseninde, AKP’yi de siyasal İslam ekseninde tanımlayan gazeteci-yazar taifesinden bazıları; CHP’nin (Millet İttifakının) AKP (Cumhur İttifakı) karşısındaki 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 seçim mağlubiyetine yönelik analiz kabilinden değerlendirmelerde bulunurken, sebepler arasında mealen şunları zikretmekte:  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Siyasetin Temel Hedefi Nedir?

Sosyal ilişkilerin tanzimi açısından değerlendirildiğinde; siyasetin, toplumsal düzen ve kollektif sorumluluklar hususundaki tabi olunması gereken kurallar bütünü yani barışı sağlamak ve hukuku tahakkuk ettirmek üzere yürütülen kural koyma (yasama), kuralları uygulama (yürütme) ve ihtilafa düşüldüğü taktirde de kuralların resmî yorumunu yapma (yargı) şeklindeki faaliyetlerden ibaret olduğunu söylemek pekâlâ mümkün ise de tüm bu faaliyetlerin temel hedefinin şu ya da bu olduğunu söylemek çok da kolay değildir. Zira temel hedefin kim ya da kimler tarafından belirleneceği de kim ya da kimler için belirleneceği de büyük bir muammâ olarak karşımızda durmaktadır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasetin Türkiye’deki Fonksiyonları Üzerine

Şüphesiz siyasetin fonksiyonlarının ne olduğu ya da ne olması gerektiğinin tespiti, nasıl tanımlandığı ve ona istinaden şekillenen sistemin yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Devleti oluşturan resmî ve yasal kurumlar bütününü ifade eden her siyasal sistem, elbette öngörülen tanım çerçevesinde şekillenmektedir. Kurumsallaşmış her bağımsız toplumsal organizasyonda bulunan siyasal sistem, meşru fizikî zorlama yoluyla bütünleşme (integration) ve uyum (adaptation) sağlama işlevlerini yerine getiren girift bir etkileşim örgüsüdür. Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Otokrasi mi Demokrasi mi?

Otokrasi (autocracy); siyasî kararları hususunda herhangi bir anayasal organ kontrolünün de halka ait herhangi bir örgütlü yapı (sivil toplum) kontrolünün de bulunmadığı, devletin hemen hemen tüm fonksiyonlarının otokratın keyfî iradesine hasredildiği tek-adam yönetimidir. Monarşi ve aristokrasi dönemlerinde, ihtişam ve gücün bir göstergesi olarak hükümdarı vasfetmek üzere icat edilen bu kavram; modern dünyada yalnızca diktatöryal rejimleri nitelemek maksadıyla kullanılmaktadır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Yerli ve Milli” İktidarın Depremle İmtihanı Üzerine

Bilenlerin malûmu; “yerli ve milli” tabiri, son yıllarda AKP iktidarının ve AKP medyasının, seçmen tabanını konsolide edebilmek için kendileriyle ilgili yaptıkları bir tanımlama… Söz konusu tanımlamanın “efradını cami, ağyarını mani” olup olmadığı müphem ise de kastedilen “dindar ve milliyetçi” bir görünüme sahip olmak… Görüntünün hakikate karşılık gelip gelmediği ise elbette çok şüpheli… 6 Şubat 2023 tarihinde, merkez üssü Maraş olan ve AdanaOsmaniyeHatayKilis, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Urfa  illerinde de yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem, anlaşılan o ki “yerli ve milli” İktidarı hayli sarsacak…  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” Otoriter ve Totaliter Bir Siyasal Sistem midir?

Siyasal sistem, devleti oluşturan resmî ve yasal kurumlar bütünüdür. Siyasal sistemleri açıklamaya matuf sosyolojik çaba daha ziyade iktidar ve yönetilen insanlar yani halk arasındaki ilişkilerde, nihai belirleyicinin kim ya da kimler olduğunun ve emretme yetkisini elinde tutanların bu gücü nasıl kullandıklarının tespitine yöneliktir. Modern dünyadaki egemen siyasal sistem tipi; özellikle tek bir etnisitenin domine edilerek, görece homojen halk şeklinde yaşanmasının sağlandığı, ulus (nation) olarak tanımlanan yurttaşlar topluluğunun muayyen teritoryal sınırlar dahilindeki self-determine yönetim biçimi, “üniter” ya da “federatif” ulus-devlet (nation-state) modelidir. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı