Prof. Dr. Neşet TOKU

Tortum/Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini müteakip, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1989’da mezun oldu. Aynı üniversitede 1995’te Doktora öğrenimini tamamladı. 2003’te Doçent; 2009’da Profesör oldu. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır…

Yıkılupdur bu cihan sanma ki bizde düzele / Devleti çerh-i denî verdi kamu mübtezele / Şimdi ebvâb-ı saadetde gezen hep hazele / İşimiz kaldı heman merhamet-i Lem-yezel’e…     {III. Mustafa}

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten…    {Namık Kemal}

 Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yı dûn içün / Allah’adır tevekkülümüz i’timadımız / Biz müttekâ-yi zerkeş-i câha dayanmazız / Hakk’ın kemâl-i lûtfunadır istinâdımız…     {Bakî}

Muarradır feza-yı feyzimiz şeyn-i temennadan / Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğna / Çekildik neşve-i ümitten tûl-i emelden / Ol Mecnun’uz ki ettik vuslat-ı Leyla’dan istiğna…      {Abdullah Cevdet}

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne / Urma zahm-i sineme peykân peykân üstüne…
Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler / Eylemişler Rasih’e bühtân bühtân üstüne…      {Rasih Ahmed}

Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san / Dört kitabın manası, budur eğer var ise…    {Yunus Emre

                                               

WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Liyakat, Ehliyet ve Asiyab-ı Devlet Üzerine

AKP’li Cumhurbaşkanı ERDOĞAN; katıldığı bir televizyon programında, partisinin eski başbakanı DAVUTOĞLU ve eski bakanı BABACAN hakkında kendisine yöneltilen “Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş olan isimler şimdi ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu?” sualine, “Onu onların düşünmesi lazım. Nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara bir irade tarafından getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara o irade tarafından verildi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Şu anda ‘altılı masa’ denilen bir masa etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, seçimlerde de oyunu ona göre kullanır…” şeklinde cevap verince;  Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefî Hakikat ve Dinî Hakikat Üzerine

Hayata ve varlığa yönelik hakikati araştırma ya da hakikati temsil iddiasının söz konusu olduğu her yerde, şüphesiz asıl rekabet “felsefe” ile “din” arasında cereyan etmektedir. Antik Yunan Felsefesi ile Hıristiyanlık inancının karşılaştığı gün başlayan bu rekabetin hâlâ devam ettiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, İslam Felsefesi, Polemikler, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Siyasal Tercihleri Belirleyen Temel Faktörler Üzerine

Sosyal olayları, rasyonel zeminde değerlendiren filozoflar açısından hiçbir şey, koskoca bir kitlenin küçük bir azınlık tarafından yönetilmesi ve kitle güdüsüyle kendi duygu ve tutkularını, mutlak bir teslimiyet içerisinde, idarecilerinin duygu ve tutkularıyla aynileştirmesi kadar şaşırtıcı değildir. Bu mucizevî hadisenin nasıl olup da böyle gerçekleştiğine bakıldığında görülecektir ki kökeninde siyasî iktidarları destekleyen en önemli güç olarak, kitlelerle paylaşılan ya da paylaşıldığı algısı yaratılan müşterek değerler yatmaktadır. Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bir Erdem Olarak Adalet Üzerine

Ahlak ve siyaset teorileri; “İnsan için iyi hayat nedir?” ve “İnsan nasıl davranmalıdır?” şeklindeki suallere verdikleri cevaplarla karakterize edilirler. Mevzuyu irdeleyen felsefî ve teolojik doktrinler bu iki suali birbirinden pek de fazla keskin hatlarla ayırt etmezler. Genelde varsayılan şey; iyi hayatın bilgisiyle onun elde edilmesi yönündeki davranışın, determinasyon tarzında olmasa da bir biçimde kesişeceğidir. Öte yandan, ister felsefî ister teolojik çerçevede değerlendirilsin, düşünce tarihi boyunca gözlenen “iyi” tasavvurları; yüklenilen “anlam” bakımından farklı olsalar da “mantık” itibarıyla birbirleriyle aynı yapıdadırlar. Okumaya devam et

Ethik, Genel Felsefe, Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Kamu Yararı Üzerine

Kamu yararı (public interest) tabiri; esas itibarıyla demokratik rejimlerde, iktidarı elinde tutanlar tarafından icra edilen faaliyetlerin ya da tatbiki düşünülen programların, toplum nezdinde meşrulaştırılması maksadıyla kullanılan müphem bir ifadedir. O kadar ki  ifadenin anlamı, onu seslendirenler için bile çoğu zaman açık-seçik değildir. Belki de bu muğlaklıktan ötürü olmalı, siyasal meseleleri rasyonel zeminde değerlendirmenin zaruretine inanan insanlar kamu yararı tabirine daima Makyavelist politikacıların kendi çıkarlarına olan şeylere muhtelif manipülasyonlarla destek toplamak üzere giydirmeye çalıştığı bir suni sis perdesi nazarıyla bakmışlardır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Sosyalizm (Komünizm) Üzerine

Sosyalizm; üretim araçlarının özel mülkiyetten arındırılıp, organize toplumun yani devletin tekeline geçirildiği, merkezî planlamayla herkesin istihdam edilerek üretime katkıda bulundukları oranda pay aldıkları siyasal sistemdir. Sistemin teorik hedefi; bireyin, toplum içerisinde eritildiği tam sosyal eşitliktir. Bunu sağlamanın yegâne yolu da özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ve kollektif mülkiyetin tesisidir. Sosyalizmin ilk ütopik izlerine Antik Yunan düşüncesinde, Platon’un eserlerinde rastlanır. Platon; özel mülkiyetin, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların ve savaşların başlıca kaynaklarından biri olduğunu ileri sürer. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İlericilik (Progressivism) ve Gericilik (Reactionaryism) Üzerine

Vulgarize (avamî) anlamlandırmalar bir kenara; ilericilik (progressivism) ve gericilik (reactionaryism) kavramları, sosyal bilimler literatüründe yapısal değişimle ilgili, toplumsal hareketlerin (social movements) yönünü ve gayesini karakterize etmek üzere kullanılan kavramlardır. İlericilik (progressivism), Aydınlanma felsefesinin literatüre kazandırdığı kavram; gericilik (reactionarism) ise Fransız Devrimi’nin kazandırdığı kavramdır. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Ekonomik Teröre Karşı Hibe Operasyonu

3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki tüm serbest seçimleri kaybettiği halde askerî vesayet aracılığıyla devleti elinde tutmak isteyen Atatürkçü oligarşiye karşı, stratejik ortaklık kurduğu, şimdilerde adı FETÖ olan, o günlerde “sivil toplum örgütü” Gülen Cemaati’nin, on yıl sonra ihanetine uğrayıp, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde AKP hükümeti aleyhine gerçekleştirdiği yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme taşıyan “yargı operasyonu”na maruz kalınca, büyük bir şok geçirmiş ise de şoku çabucak atlatarak, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği ilk seçimde, 10 Ağustos 2014’te parti genel başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN‘ı cumhurbaşkanı seçtirmeyi her şeye rağmen başarmış fakat on iki yıllık aksiyoner tavrını kaybetmekten ve reaksiyoner bir pozisyona düşmekten de kendini kurtaramamıştır. Okumaya devam et

Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türkiye’de Sağ ve Sol Siyaset

Bilenlerin malumudur; siyasette “sağ” ve “sol” ayrımı, 1789 Fransız Devrimi sonrası toplanan Yasama Meclisi’ndeki (Assemblée Législative) tesadüfî oturma düzeniyle ilişkilendirilir. Rivayet o ki başkanlık divanının sağında, şöyle ya da böyle monarşinin sürdürülmesini isteyen Feuillants grubu, aristokratlar, yüksek rütbeli rahiplerden, vs. ibaret muhafazakâr temsilciler; solunda ise cumhuriyet isteyen, reformdan, değişimden yana radikal görüşlere sahip bulunan JakobenJironden, vs. temsilciler oturmuşlardı. Okumaya devam et

Genel Felsefe, Güncel Yazılar, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Rasyonalite ve Subjektivite Zaviyesinden Felsefe

Bilenlerin malumudur; Aristoteles’e göre, bir şeyi bilmek, o şeyin mahiyetini (özünü) bilmektir. Zira “mahiyet” (öz); ifade bakımından, ondan daha tam olan başka bir tanıma indirgenemez. Bir şeyi tanımlamak, o şeyin spesifik özelliğinin, ayırımının  (differentia specifica) ne olduğunu tespit etmektir. Okumaya devam et

Genel Felsefe, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı