Kategori arşivi: Hukuk

Direnme Hakkı ve Sivil İtaatsizlik Üzerine

Kurumsallaşmış siyasal iktidar formu olarak devletin varlığını “meşru” kabul eden temelde iki teoriden bahsetmek mümkündür. Birincisi; devleti, “erdemli toplumun ve erdemli ferdin varlığını temin eden, kollektif iyiliğin en yüksek görünümü ve ahlakın cisimleşmiş şekli, itaatin mutlak gerekli olduğu kutsal kefalet”[1] şeklinde değerlendiren klasik organizmacı teori; … Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Siyasi Muhalefet Üzerine

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi‘nin 2008 tarih ve 1601 karar sayılı, “demokratik bir parlamentoda muhalefetin hakları ve sorumlulukları üzerine prosedürel kılavuz” konulu raporunda şöyle deniyor: “Her ülkede bir hükümet vardır; ancak sadece demokrasilerde muhalefet vardır.” Bu ifade, prosedürel anlamda seçimle iktidara … Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bireysel Özerklik, Azınlık Hakları, Çokkültürlülük Ve Ethik Eksende Barış

Yeryüzündeki mevcut hemen hemen her ülkenin etnisite, lisan ve inanç bakımından muhtelif farklılıklardan müteşekkil olduğu bilinen bir gerçektir. Son dönemlerde yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık beş bin etnik grup, altı yüz lisan grubu ve yirmi büyük inanç grubu bulunmaktadır. Bu … Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Adalet Üzerine

Adalet; toplumsal düzenin mümkün ama zorunlu olmayan bir niteliğidir. Adaletin gerçekleştirilmesi hukukun en önemli vazifesidir. Hukuk, toplumsal düzen demektir fakat her toplumsal düzenin adaleti gerçekleştirdiğini söylemek de zordur. Müsbet veya menfi pay (hak ya da ceza) dağıtan kurallarla alakalı olarak … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Fıkhında Devlet

İslam Hukukunun geleneksel adı fıkıhtır. Fıkıh kelimesi; Ehli Sünnet hukuk ıstılahında şu şekilde tarif edilmektedir: “Dinin-şeriatın amelî hükümlerini delilleriyle birlikte bilmek”. Asıl fonksiyonu toplumsal ilişkilerin, “muamelat”ın tanzimi olan “fıkıh” Emevîler Dönemi (661-750) itibarıyla teşekkül etmeye başlamıştır.

Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Üzerine

Hukukun nasıl tarifi edileceği şüphesiz müşkül bir mesele… Fonksiyonel açıdan hukuk; siyasi düzenlemelerin belirleyici, resmi yorumu veya toplumsal düzenin icbar edici araçlarla temini ya da evrensel-etik bir prensip tarafından fertler arasında cereyan eden ilişkilerin bitarafane tanzimi şeklinde değerlendirilebilir ise de … Okumaya devam et

Genel Felsefe, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Devleti Üzerine

Devletin ne olduğu, meşruiyetini nereden aldığı ya da varlığının gerekip gerekmediği, siyaset felsefesinin cevaplandırmaya çalıştığı temel sorulardan biridir.[1] Kurumsallaşmış siyasi iktidar tipi olarak devlet, tarihte görülen iktidar örgütlenmelerinin her zaman için en buyurgan ve en kapsayıcı olanıdır. Dün ve bugün … Okumaya devam et

Hukuk, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukukun Temel Kavramları Nasıl Yorumlanmalıdır?

Hukuk felsefesinin cevaplandırmaya çalıştığıüç ana soru vardır: 1- Hukuk, nasıl tarif edilmelidir? 2- Hukuk, meşruiyetini nereden alır? 3- Hukukun mahiyetini belirleyen temel kavramlar nasıl yorumlanmalıdır?

Hukuk, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hukuk Devleti Perspektifinden Bir İslamî Siyasî Teoloji Tahlili

Kapitalizm, sosyalizm ve faşizm tecrübeleri sonrası modern dünyada toplumsal ve siyasal hayatla ilgili temel problemlere önerilen en makul çözüm, bugün itibarıyla siyaset felsefesinin zirve noktası kabul edilen “hukuk devleti” öğretisi gibi gözükmektedir.

Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Comte’cu Pozitivizm

Epistemolojik anlamda, doğru bilgiyi, teoloji ve metafizik karşıtı olarak yalnızca materyal dünya üzerine temellendiren, Auguste Comte’un pozitif felsefe dediği düşünce tarzı(epistemological positivism).

Ethik, Hukuk, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı