Descartes’in İnsan Tasavvuru Üzerine

Modern insan tasavvurunun icadında en önemli pay şüphesiz Fransız Filozof Descartes’a (1596 – 1650) aittir. Descartes’a göre insan; ruh ve bedenden mürekkep bir varlık olup, onu hayvanlardan ayıran asıl yön, sahip olunan ruhtur. Ruh ve beden tabiatları gereği birbirinden tamamıyla farklıdır. Bedenin ölümlülüğüne karşılık, ruh ölümsüzdür. Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bilgi Üzerine

Bilgi; süje ile obje arasında kurulan bağdır. Süje, insan; obje ise insanın bilmek istediği her şey olabilir. İnsan, varlığı-eşyayı bilmek isteyebileceği gibi; kendini, kendi hayatını da bilmek isteyebilir. Bilmek; anlamak, açıklamak ve kontrol altına almaktır. Hayatı ve varlığı bilmenin elbette farklı yolları vardır. Elde edilen bilgi; deneme-yanılma formunda, spontane olabileceği gibi; sanatsal veya dinî ya da felsefî yahut da pozitif-bilimsel formda olabilir. Okumaya devam et

Felsefe, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Metafizik ve Teoloji Üzerine

Hayatın ve varlığın nasıl açıklanacağı ve nasıl anlamlandırılacağına dair, tarih boyunca esasta iki büyük cereyanın, iki büyük akımın rekabet ettiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır: Farklı formlarda görünmekle birlikte, bir tarafta akla uygun ya da değil inancı ölçü olarak benimseyen “din”, diğer tarafta ise yegâne ölçü olarak rasyonaliteyi benimseyen “felsefe” yer almaktadır. Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi, Makaleler kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslami Teoloji (Kelam) Üzerine

İslamî teolojinin (Kelam) temel teşekkül nedeni; Emevî Saltanatı (661-750) ile İslam toplumunda başlayan siyasal kurumsallaşma, devletleşme sürecidir. Açıktır ki heterojen bir toplumsal yapıda cereyan eden insanî ilişkiler, homojen bir cemaatten ibaret olan “Asr-ı Saadet” dönemi İslam toplumundaki gibi, yalnızca ahlak ilkelerine bağlı kalınarak yürütülemezdi. Okumaya devam et

Felsefe, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Felsefe Din İlişkileri

Dinle ilgili tartışmaların, televizyonlar için önemli bir reyting aracı olarak kullanıldığına şüphe yok… Geçmişte, Ramazan aylarına münhasır olan bu tür programlar, son on yıldır, muhtemelen konjonktür gereği, rutin gündelik programlara dönüştü… Programların baş aktörlerinden biri de meşhur Cübbeli Ahmet Hoca… Hocanın, eskilerin “naklî-dinî ilimler” dediği birçok alana vakıf olduğu da muhakkak… Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Tasavvuf Üzerine

Tasavvuf, sufilertaifesince tutulan yol anlamına gelmektedir. Sufî, “suf”tan, yünden yapılmış kıyafet giyenlere verilen isimdir. Tasavvuf; nefs tezkiyesini, ruhsal arınmayı ve mütekâmil insan olmayı hedefleyen, tasfiye ve işraka dayalı, muhakkikin-i evliyanın, ehli zevk ve keşfin yoludur. Maksat, eşyanın hakikatini keşfetmek ve ilahî marifete mazhariyettir. Bu manevî hareketin vesilesi ve anahtarı, Allah’ı zikretmek, uzlet ve tefekkürdür. Okumaya devam et

İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Usulde Makyavelizm Esasta Müslümanlık Üzerine

Modern-Batı siyaset literatüründe Makyavelizm (Machiavellianism) tabiri; muayyen bir gayeye-hedefe ulaşabilmek için her türlü vasıtanın istimal ve istismarını haklı-meşru gösteren zihniyeti tanımlamak üzere kullanılır. Maksada erişmeye odaklanan bu zihniyet açısından mühim olan yalnızca neticedir; bu uğurda takip edilecek yolun ya da yöntemin ehemmiyeti yoktur. Sonuca götüren bütün yollar, tüm yöntemler doğrudur, “sırat-ı müstakim”dir. “Gaye, vasıtaları mubah kılar.” Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türk Aydınının Trajedisi Üzerine

Osmanlı aydınını değerlendirdiği makalesinde; Prof. Dr. İlber ORTAYLI, ‘aydın’ kavramının ‘literati’ anlamında değil ‘intellectual’ anlamında kullanılması gerektiğinden bahseder.  Ona göre ‘litteras’ yani yazılı kültür çevresine mensup, okur-yazar bir kişi ‘aydın’ sayılamaz. Okur-yazar olanlar ‘intelligere’ fiilini gerçekleştirdikleri takdirde ‘aydın’ yani ‘entelektüel’ olabilirler… Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Müftülere Nikâh Yetkisi Laikliğe Aykırı mıdır?

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının; ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı’ ile müftülere nikâh kıyma yetkisi vermeye çalışması; Temmuz-Ağustos 2017’de Türkiye’deki kadim “laiklik” tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi… Hükümet, değişikliğin evlendirme işlemlerini kolaylaştıracağını, laikliğe aykırılığın söz konusu olmadığını savunurken; muhalefet düzenlemeye, laiklik ilkesine ve kadın haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor… Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Referandum Üzerine

16 Nisan 2017‘de Türkiye; Anayasa değişikliği yapmak üzere referanduma gitti. Oylama; “Parlamenter Sistem”e devam ya da  “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne geçişeyönelikti. Siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi değişiklik için “EVET”i; Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi‘de “HAYIR”ı destekledi… Referandum sonuçları birbirine çok yakın çıktı. Gayrı resmi neticeye bakılırsa “EVET” oylarının oranı yüzde 51,41, “HAYIR” oylarının oranı da yüzde 48,59’dur. Okumaya devam et

Güncel Yazılar kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı