Kategori arşivi: İslam Felsefesi

İslam Fıkhında Devlet

İslam Hukukunun geleneksel adı fıkıhtır. Fıkıh kelimesi; Ehli Sünnet hukuk ıstılahında şu şekilde tarif edilmektedir: “Dinin-şeriatın amelî hükümlerini delilleriyle birlikte bilmek”. Asıl fonksiyonu toplumsal ilişkilerin, “muamelat”ın tanzimi olan “fıkıh” Emevîler Dönemi (661-750) itibarıyla teşekkül etmeye başlamıştır.

Hukuk, İslam Felsefesi, Siyaset kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Hakikat Tartışmaları ve Gazzalî

Varlığa ve hayata yönelik hakikati araştırma ya da hakikati temsil iddiasının söz konusu olduğu her yerde, şüphesiz asıl rekabet “felsefe” ile “din” arasında cereyan etmektedir. Antik Yunan Felsefesi ile Hıristiyanlık inancının karşılaştığı gün başlayan bu rekabetin halâ devam ettiğini söylemek … Okumaya devam et

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Türk-İslam Siyaset Felsefesinin İlk Örneği / Farabî

Açıktır ki Türk dünyasına mensup devletlerin; varlıklarını müstakil olarak sürdürebilmeleri de aralarında beynelmilel işbirliğini sağlayabilmeleri de Batı medeniyetine denk bir medeniyet inşasını becerebilmeleri de onların kendi coğrafyalarında “rasyonel düşünce”yi ve “hukukun üstünlüğü”nü tesis edebilmelerine bağlıdır. Elbette bu, felsefî geleneğin yeniden … Okumaya devam et

Genel Felsefe, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Reel-Politiğin İlk Filozofu İbni Haldun

Reel-politik; ahlak ve siyaset arasında kesin bir ayırım olduğu varsayımına dayanarak devletin iç ve dış politikasının ahlakî kaygılardan bağımsız bir biçimde, maddî gücünün gereklerine göre uygulamaya konulmasını savunan yaklaşımdır. Bir başka ifadeyle reel-politik, ahlakî ya da dinî her türlü değerin … Okumaya devam et

Genel Felsefe, İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Felsefesi Üzerine Bir Derkenar

İslam felsefesi; niteliği İslamî olan bir felsefe değildir. Niteliği dinî olan herhangi bir felsefeden zaten bahsedilemez. Felsefenin, ortaya çıktığı Yunan dünyasındaki niteliği ne idiyse, İslam dünyasındaki niteliği de odur.

Genel Felsefe, İslam Felsefesi kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

20. Yüzyıl İslam Siyasi Düşüncesinde Bir Tecdid Örneği: Risale-i Nur

Genel anlamıyla siyaset; insanların hayatlarını tanzim eden temel kuralları belirlemek, muhafaza etmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür. Şüphesiz insanlar nasıl yaşamaları icab ettiği hususunda hemfikir değildirler. Bu nedenden ötürüdür ki siyaset, işbirliği ve çatışmaya yönelik eylemlerle kompleks bir … Okumaya devam et

İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

İslam Düşüncesinde Özgürlük Tasavvuru

Kategorik eşitlik temelli monarşi ve aristokrasilerin, doğal eşitlik temelli demokrasi ya da cumhuriyetlere dönüşmeye başladığı Hümanizm ve Aydınlanma dönemlerinde Avrupa’da tartışma konusu olan siyasal özgürlük meselesi, benzer bir biçimde İslam dünyasında da tartışma konusu olmuştur.

İslam Felsefesi, Siyaset, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Pozitivist ve Materyalist Felsefeye Bir Reaksiyon: Risale-i Nur

Hayatı ve varlığı rasyonel zeminde açıklama ve anlamlandırma girişimi olarak felsefe, Batı kaynaklı bir düşünce tarzıdır. Her ne kadar felsefi düşünce pozitivizm ve materyalizmden ibaret değilse de modern Batı medeniyetinin temelini teşkil eden unsurların en önemli iki ayağını bu akımların … Okumaya devam et

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Bediüzzaman’ın Skolastik ve Laiklik Hakkındaki Görüşleri

İslam düşüncesinin yüz akı simalarından İbni Haldun iki farklı hayat tarzı anlamında, iki tür ‘umran’dan söz eder.

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı

Risale-i Nur’da Modernite Eleştirisi

Modernite, Avrupa’da Aydınlanma Çağı ile başlayan ve sonraları bütün dünyayı etkisi altına alan Batı’ya özgü yaşama biçiminin adıdır.

İslam Felsefesi, WEB kategorisine gönderildi | Yorumlar Kapalı